วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๗ ต้อนรับ นางสาวอัจฉรา รัตนบุญสิน รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมคณะกรรมการ การประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุณี สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗