นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกทำหน้าเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะประธานคณะกรรการคัดเลือกระดับจังหวัด เข้าร่วมการพิจารณา และนายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ ทำหน้าที่เลขานุการ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณากลั่นกรองนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทาน จากนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากพื้นที่ ๕ จังหวัด ทั้งหมด ๒๕ ราย ให้เหลือ ๘ ราย เพื่อเข้าสู่การคัดกรอง เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ในขั้นสุดท้าย ของกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป