ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ และนางสาวธมกร หมื่นตาบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย ๔.๐ ครั้งที่ ๔ โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมลักษวรรณ จังหวัดเชียงราย