เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมหลง-หลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการอุตรดิตถ์ ที่ ๑๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์