วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรงวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ พิษณุโลก