เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายวัฒนาพงศ์ สาระทันธนสุเมธ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค ๑๗ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านข้อมูลสารสนเทศระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม พระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ วัตถุประสงค์ในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ ในการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ให้มีความทันสมัย มีความต่อเนื่องทันสมัย สามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์ของภาค ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ รวมทั้งบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จำนวน ๓๐ คน