นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธืการภาค ๑๗    เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร"การพัฒนาสถานศึกษาตามแนวพระราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ด้วยกระบวนการออกแบบความคิด (Design Thinking)" ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ - ๑๔   มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมหรรษนันท์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของพระราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  และเพื่อเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อพัฒานวัตกรรมที่ผสมผสานการคิดสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จำนวน ๖๐ คน