วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. สุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาครักษาการในตำแหน่งศึกษาภาค ๑๗ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาครูแนะแนวต้นแบบด้านการวางแผนและการพัฒนากำลังคน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ หลักสูตรเทคนิคการให้คำปรึกษาโดยใช้กระบวนการคิดดามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมหรรษนันท์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก