ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกับประเมินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจโรงเรียนในสังกัด พร้อมกับประเมินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ก.ค. นี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการกำหนดใหม่ หรือ New Normal และคำนึงถึงความสะอาดเป็นหลัก วันนี้ได้ตรวจติดตาม การจัดห้องเรียนและสภาพห้องเรียน ทั้งหอพักของนักเรียน โรงอาหาร ที่ต้องดำเนินการตามมาตรการและแนวทางต่างๆ ในการดูแลนักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตลอดจนถึงการเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite ,On-Air ,Online นอกจากเข้าตรวจติดตามที่ ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก แล้ว ได้เข้าตรวจที่โรงเรียนผดุงราษฏร์ โรงเรียนเอกชนที่พร้อมเปิดเรียน และโรงเรียนวัดจุฬามณี ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางที่มีนักเรียน 130 คนด้วย  ทางผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำชับให้โรงเรียนแต่ละแห่ง เมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิเด็กนักเรียนเป็นประจำ มีจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ควรงดการเรียนการสอนในพื้นที่แออัด และงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม จัดห้องเรียนให้มีระยะห่าง เพื่อสร้าง Social Distancing เป็นต้น