วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเอกชน ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓” และ “กิจกรรมอ่านสาร นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๓” โดยมี ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดประชุมและอ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ๕๕ โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม >>ทั้งนี้ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์ ได้กล่าวรายงานว่าการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนการนำเข้าข้อมูลในระบบ Nispa และระบบ Catas ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการพัฒนาขบวนการ คัดกรอง บำบัด ติดตาม และฟื้นฟูนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน ๖๐ คน เป็นผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด และครูแนะแนวจากโรงเรียนเอกชน ๕๕ แห่งในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ >>การจัดจัดประชุมในวันนี้มีเนื้อหาในการประชุมสองส่วนได้แก่ ๑.การประชุมเชิงปฏิบัติการ -เป็นการทบทวนการนำเข้าข้อมูลในระบบ Nispa และระบบ Catas ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยวิทยากรจากศูนย์อำนวยการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ๒.การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการกระบวนการปฏิบัติงาน ได้แก่ -กระบวนการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง การบำบัด การติดตามและฟื้นฟูนักเรียน กลุ่มใช้ กลุ่มเสพ และกลุ่มติด โดยคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลเพชรเพชรบูรณ์ (นายสมยศ แสวงสุข และคณะ) -กระบวนการให้ความช่วยเหลือ และสิทธิประโยชน์ ที่จะได้รับ โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางวรรณภา สุขคง พมจ.เพชรบูรณ์) ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๓ โรงแรมบูรพาโฮเต็ล จังหวัดเพชรบูรณ์ @ ข่าวโดย รัฐเขต พานิช นักประชาสัมพันธ์ ศธจ.เพชรบูรณ์