ประวัติสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ (ศธภ.๑๗) โดยสังเขป   

          สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑๑ หมู่ ๕ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  แต่เดิมชื่อ สำนักพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา ๗ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาคที่ ได้พัฒนามาจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ ด้านการตรวจราชการ ตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๘๕ และสมัยนั้นหัวหน้า ส่วนราชการ ได้แก่  "ข้าหลวงตรวจการศึกษาภาค"ต่อมา รัฐบาลกำหนดให้ภาคเป็นส่วนราชการในส่วนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๔๘๕ ซึ่งแบ่งเป็น  ๙ ภาค  โดยมีผู้ว่าราชการภาค กำกับ ดูแล และเพื่อให้เหมาะสมกับส่วนราชการดังกล่าว

          กระทรวงศึกษาธิการจึงได้แต่งตั้ง หัวหน้าส่วนราชการ ประจำภาค ตามพระราชกฤษฎีกา จัดวางระเบียบบริหารราชการสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๔๙๕ เรียกว่า“ศึกษาธิการภาค”และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น ”ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ”  ตามพระราชบัญญัติ ิข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗ และในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงภาคการศึกษา ออกเป็น ๑๒ ภาค โดยพิจารณาตามหลักภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และ ปริมาณคุณภาพงานด้านการศึกษา ตำแหน่ง ”ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ” ก็ได้เปลี่ยนเป็น ”ผู้ตรวจการศึกษา”โดย กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓๐๐ 

          ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๖ ได้มีการปรับปรุงบทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติของภาคการศึกษาโดย เปลี่ยนชื่อเป็น ”เขตการศึกษา” ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่กระทรวงศึกษาธิการตำแหน่ง”ผู้ตรวจการศึกษา”ก็เปลี่ยน ชื่อเป็น ”ศึกษาธิการเขต”   ใน ปี พ.ศ.๒๕๓๕ กระทรวงศึกษาธิการได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้เปลี่ยนชื่อจากสำนักงานศึกษาธิการเขต”เป็น“สำนักพัฒนา การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เขตการศึกษา” และกำหนดตำแหน่งผู้บริหาร หน่วยงานเป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม เขตการศึกษา มีการแบ่งส่วนราชการ ในช่วงปีแรกแบ่งเป็น ๒ ฝ่าย ๓ กลุ่มงานคือฝ่ายบริหารงานทั่วไป,ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล ,กลุ่มวิจัยและพัฒนา,กลุ่มพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ การศึกษา และ กลุ่มพัฒนาบุคลากร

          จวบจนปัจจุบัน แบ่งเป็น ๑ ส่วน ๔ กลุ่มงาน คือ ส่วนอำนวยการ และประสานราชการ,กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล, กลุ่มวิจัยและพัฒนา ,กลุ่มพัฒนามาตรฐานคุณภาพ การศึกษา และกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีอำนาจหน้าที่หลัก ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในปี ๒๕๔๖ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปลี่ยนแปลงระบบการ ตรวจราชการให้เป็นพื้นที่เดียวกันกับเขตตรวจราชการ ของสำนักนายกรัฐมนตรีและประกอบกับกระทรวงศึกษาได้เปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้าง การบริหารราชการใหม่จึงได้ปรับเปลี่ยนภารกิจ การดำเนินงาน  และเปลี่ยนชื่อ สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตการศึกษา ๗ เป็น สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ ๙ พื้นที่รับผิดชอบ จากเดิม มีจังหวัดกำแพงเพชร ตากนครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการบริการดูแลรับผิดชอบใหม่ คือ จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ โดยมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก และตำแหน่งผู้บริหาร คือ ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ ๙

         ปี พ.ศ.๒๕๔๗ เปลี่ยนชื่อสำนักงานเป็น สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ ๒ มีพื้นที่รับผิดชอบ เขตตรวจราชการที่ ๒ ได้แก่ จังหวัดจังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์  และเขตตรวจราชการที่ ๓ ได้แก่จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี วันที่ ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๑ เปลี่ยนชื่อสำนักงานเป็น สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ ๒ พิษณุโลก มีพื้นที่รับผิดชอบ เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์  และเขตตรวจราชการที่ ๑๘ ได้แก่จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี 

         วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๒ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่  ตั้งสำนักงานอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และเขตตรวจราชการที่ ๑๘ จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี

         วันที่ ๒๗  กันยายน ๒๕๕๕  เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักศึกษาธิการภาค  สังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๕ ลงนามโดย ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งสำนักงานอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๗  จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และ เขตตรวจราชการที่ ๑๘ จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี