วิสัยทัศน์-พันธกิจ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗

 

วิสัยทัศน์

       "ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการบูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม"

 

พันธกิจ

       ๑. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา

       ๒. สนับสนุนการตรวจและติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

       ๓. เชื่อมโยงและถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสูการปฏิบัติในพื้นที่

       ๔. สนับสนุนศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษาให้เป็นกลไกในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะสำคัญสู่ประชาคมอาเซียน

       ๕. วิจัยและพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

       ๖. พัฒนานวัตกรรม ข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

       ๗. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

 

ค่านิยม “HEARTS”  ซึ่งมาจากคำและความหมายต่อไปนี้

                H = harmony          หมายถึง   ความสามัคคี

                E = ethic               หมายถึง  คุณธรรม

                A = approve           หมายถึง  การเห็นด้วย หรือการปรับปรุง

                R = rethinking         หมายถึง  การคิดใหม่ ทำใหม่

                T = trust                หมายถึง  การไว้วางใจ

                S = smile               หมายถึง  การยิ้ม มีความสุข

ยุทธศาสตร์

       ๑. จัดทำยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

       ๒. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง

       ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

       ๔. เชื่อมโยงและถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

       ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมทางการศึกษา

       ๖. วิจัยและพัฒนาตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวง และบริบทของพื้นที่

       ๗. จัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

       ๘. พัฒนาสำนักงานศึกษาธิการภาคให้เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์และมีขีดสมรรถนะสูง

       ๙. พัฒนาศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษาให้เป็นศูนย์ศึกษาข้อมูลด้านอาเซียน

 

เป้าประสงค์

       ๑. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

       ๒. มียุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและบริบทของพื้นที่

       ๓. มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่

       ๔. มีการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

       ๕. มีการอำนวยการ ประสานและสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่

       ๖. มีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยความร่วมมือและบูรณาการจากทุกภาคส่วน

       ๗. มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ