การศึกษาและวิเคราะห์การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) และการตอบโจทย์บริบทที่ มีการเปลี่ยนแปลง (Relevancy) กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑. คำนำ

๒. บทสรุปผู้บริหาร

๓. สารบัญ

๔ .สารบัญตาราง

๕. สารบัญภาพ

๖. บทที่ ๑

๗. บทที่ ๒

๘. บทที่ ๓

๙. บทที่ ๔

๑๐. บทที่ ๕

๑๑. เอกสารอ้างอิง

๑๒. ภาคผนวก