๑. ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

   ๑.๑ ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา แยกรายจังหวัดและสังกัด

   ๑.๒ ข้อมูลจำนวนครูอาจารย์ แยกรายจังหวัดและสังกัด

   ๑.๓ ข้อมูลจำนวนห้องเรียน แยกรายจังหวัดและสังกัด

   ๑.๔ ข้อมูลจำนวนนักเรียน

          ๑.๔.๑ ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด แยกรายจังหวัดและสังกัด

          ๑.๔.๒ ข้อมูลจำนวนนักเรียนต่างชาติ แยกรายจังหวัดและสังกัด

          ๑.๔.๓ ข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการ แยกรายจังหวัดและสังกัด

          ๑.๔.๔ ข้อมูลจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส แยกรายจังหวัดและสังกัด

          ๑.๔.๕ ข้อมูลจำนวนนักเรียนออกกลางคัน แยกรายจังหวัดและสังกัด

          ๑.๔.๖ ข้อมูลจำนวนนักเรียนสำเร็จการศึกษา แยกรายจังหวัดและสังกัด

 

  ๒. ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ปี ๒๕๖๑

  ๒.๑ ข้อมูลการยกระดับคุณภาพการศึกษา

  ๒.๒ ข้อมูลการจัดการการศึกษาปฐมวัย

  ๒.๓ ข้อมูลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

  ๒.๔ ข้อมูลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

  ๒.๕ ข้อมูลการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ

  ๒.๖ ข้อมูลการพัฒนากำลังคนฯ

  ๒.๗ ข้อมูลการยกคุณภาพการศึกษา

  ๒.๘ ข้อมูลการบริหารฯโรงเรียนขนาดเล็ก

  ๒.๙ ข้อมูลการอ่านออกเขียนได้

  ๒.๑๐ ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ

  ๒.๑๑ ข้อมูลการขับเคลื่อนฯในระดับภูมิภาค

  ๒.๑๒ ข้อมูลประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรฯ

  ๒.๑๓ ข้อมูลการยกระดับฯ เขตพัฒนาพิเศษ

  ๒.๑๔ ข้อมูลการพัฒนาครูทั้งระบบ

  ๒.๑๕ ข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด