๑. ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

 ๑. ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

   ๑.๑ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

   ๑.๒ หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานแนบพร้อมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

    ๑.๓ ประกาศการใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์แนวทางฯ

    ๑.๔ นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

    ๑.๕ แผนยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ

    ๑.๖ โครงสร้างและแบบจัดเก็บข้อมูล

๒. ข้อมูลการดำเนินงาน

   รายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

   ๒.๑ ข้อมูลทั่วไปเพื่อติดต่อหน่วยงาน

         ๒.๑.๑ ข้อมูลติดต่อข้อมูลในส่วนกลาง

         ๒.๑.๒ ข้อมูลติดต่อข้อมูลในส่วนภูมิภาค

   ๒.๒ ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา แยกรายจังหวัดและสังกัด

   ๒.๓ ข้อมูลจำนวนครูอาจารย์ แยกรายจังหวัดและสังกัด

   ๒.๔ ข้อมูลจำนวนนักเรียน แยกรายจังหวัดและสังกัด

  ๒. ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ปี ๒๕๖๑

  ๒.๑ ข้อมูลการยกระดับคุณภาพการศึกษา

  ๒.๒ ข้อมูลการจัดการการศึกษาปฐมวัย

  ๒.๓ ข้อมูลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

  ๒.๔ ข้อมูลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

  ๒.๕ ข้อมูลการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ

  ๒.๖ ข้อมูลการพัฒนากำลังคนฯ

  ๒.๗ ข้อมูลการยกคุณภาพการศึกษา

  ๒.๘ ข้อมูลการบริหารฯโรงเรียนขนาดเล็ก

  ๒.๙ ข้อมูลการอ่านออกเขียนได้

  ๒.๑๐ ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ

  ๒.๑๑ ข้อมูลการขับเคลื่อนฯในระดับภูมิภาค

  ๒.๑๒ ข้อมูลประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรฯ

  ๒.๑๓ ข้อมูลการยกระดับฯ เขตพัฒนาพิเศษ

  ๒.๑๔ ข้อมูลการพัฒนาครูทั้งระบบ

  ๒.๑๕ ข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด