กลุ่มอำนวยการ    

 

นางสายชล  จันทรา

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

นางปิยรัตน์ เขียวดอกน้อย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางเนตรนภา บุตรดา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวจำนง วิรมรัตน์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

นางสาวสุภวรรณ คล้ายมณี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

นายอำนวย อินทร์ชื่น

ช่างไฟฟ้า ช ๔

 

นายสมพงศ์ แสงอ่วม

พนักงานพิมพ์ ส ๓

 

นายกฤษณะ อริยวงค์

พนักงานขับรถยนต์ ส ๒

 

นางสังวาลย์ กลั่นดี

พนักงานธุรการ ส ๓

 

 นางนราทิพย์ เพชรภู่

พนักงานทั่วไป