กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  
 

นายวัฒนาพงศ์ สาระทันธนสุเมธ

ผู้อำนวยการ

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

 

นางวรรณา คุ้มสมบัติ

นักวิชาการศึกษา

ชำนาญการพิเศษ

นางชลัยรัตน์ กระทู้

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายณัฐพร ช่วยบุญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

นายพสุพิช คงพันธ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ