กลุ่มพัฒนาการศึกษา   
 

นางสาวธมกร หมื่นตาบุตร

รักษาการผู้อำนวยการ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

 

นายวิจักษณ์ เผือกพ่วง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวเสาวภา  รุ่งศิรโชติ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 นางวาสนา ขาวสอาด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ