กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

(ว่าง)

 

 

นางสาวอาจารี สวนปลิก

นิติกรชำนาญการพิเศษ

 

นายปฐวี คันธะคง

นิติกรปฏิบัติการ

 

นางสาวศิริกัญญา กองแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ