กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
 

 

นางสาวปัทมา รัตนพิทักษ์กุล

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

 

นายสุขุม เรืองเดช

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางจิณท์จุฑา ชูโตศรี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวทิวาพร เมฆไหว

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ