ผู้บริหาร ศธภ.๑๗         

   มีผู้บริหารทั้งหมด ๑ คน   

 

นายนรา เหล่าพิชยา

ศึกษาธิการภาค ๑๗

(ประวัติย่อ)