ผู้บริหาร ศธภ.๑๗

   

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์  พรหนองแสน 

ศึกษาธิการภาค ๑๗