ที่อยู่หน่วยงาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 17   เลขที่ 311 หมู่ 5   ตำบลหัวรอ

อำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก 65000

หมายเลขโทรศัพท์

055-322662

 

055-322667

หมายเลขโทรสาร

055-322663

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์

www.reo17.moe.go.th

facebook

สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

 

ลำดับ

ห้อง

หมายเลขภายใน

1

ศึกษาธิการภาค 17

111

2

รองศึกษาธิการภาค 17

115

3

รก. นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ

104

4

กลุ่มอำนวยการ (ธุรการ OPT)

101

5

กลุ่มอำนวยการ (การเงิน/พัสดุ)

105

6

กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผอ.กลุ่ม)

102

7

กลุ่มบริหารงานบุคคล (นิติกร)

113

8

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

103

9

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา (ผอ.กลุ่ม)

110

10

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

109

11

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

107 ,108

 

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์มือถือ

e-mail

1

นายเดช ศิรินาม

รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17

 

 

2

นางสาวพัชรนันท์ เกียรติบัณฑิต

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการใน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ

062-6030918

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มอำนวยการ 

3

นางสายชล  จันทรา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

081-5326085

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

นางปิยรัตน์  เขียวดอกน้อย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน    

086-9384561

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

นางเนตรนภา  บุตรดา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

086-6243626

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

นางสาวจำนงค์  วิรมรัตน์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

086-5901277

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

นางสาวศุภวรรณ คล้ายมณี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

087-4783629

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

นายสมพงศ์  แสงอ่วม

พนักงานพิมพ์ ส 3     

099-6425263

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

นายอำนวย  อินทร์ชื่น

ช่างไฟฟ้า ช 4

094-7095252

-

10

นางสังวาลย์  กลั่นดี

พนักงานธุรการ ส 3     

081-2848487

-

11

นายกฤษณะ อริยวงศ์

พนักงานขับรถยนต์ ส 2     

084-0482237

-

12

นางนราทิพย์ เพชรภู่

พนักงานทั่วไป

095-5082828

-

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

13

นายวัฒนาพงศ์  สาระทันธนสุเมธ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

093-1989514

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

นางวรรณา  คุ้มสมบัติ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

081-4998416

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

นางชลัยรัตน์  กระทู้

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

081-9714339

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

นายณัฐพร  ช่วยบุญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

094-7583348

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

นายพสุพิช  คงพันธุ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

628961451

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

18

นายธรรศ  ไทยวิรัช

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

096-1563915

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

นางสาวอาจารี  สวนปลิก

นิติกรชำนาญการพิเศษ

089-1936981

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

นางสาวศิริกัญญา กองแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

091-0252652

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

นายปฐวี คันธะคง

นิติกรปฏิบัติการ

063-5635364

-