ที่อยู่หน่วยงาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 17   เลขที่ 311 หมู่ 5   ตำบลหัวรอ

อำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก 65000

หมายเลขโทรศัพท์

055-322662

 

055-322667

หมายเลขโทรสาร

055-322663

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์

www.reo17.moe.go.th

facebook

สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

 

ลำดับ

ห้อง

หมายเลขภายใน

1

ศึกษาธิการภาค 17

111

2

รองศึกษาธิการภาค 17

115

3

รก. นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ

104

4

กลุ่มอำนวยการ (ธุรการ OPT)

101

5

กลุ่มอำนวยการ (การเงิน/พัสดุ)

105

6

กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผอ.กลุ่ม)

102

7

กลุ่มบริหารงานบุคคล (นิติกร)

113

8

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

103

9

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา (ผอ.กลุ่ม)

110

10

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

109

11

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

107 ,108

 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์มือถือ e-mail 
1 ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์  พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 14
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17
089-5840437 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 นางสาวสุวรรณ จุลมั่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา
096-7583655 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มอำนวยการ
3 นางสายชล  จันทรา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 081-5326085 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 นางปิยรัตน์  เขียวดอกน้อย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน      086-9384561 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 นางเนตรนภา  บุตรดา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 086-6243626 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 นางสาวจำนงค์  วิรมรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 086-5901277 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 นางสาวสุภวรรณ คล้ายมณี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 087-4783629 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 นายสมพงศ์  แสงอ่วม พนักงานพิมพ์ ส 3       085-545-6536 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 นางสังวาลย์  กลั่นดี พนักงานธุรการ ส 3       081-2848487 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 นายกฤษณะ อริยวงศ์ พนักงานขับรถยนต์ ส 2       084-0482237 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
11 นายวัฒนาพงศ์  สาระทันธนสุเมธ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 093-1989514 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 นางชลัยรัตน์  กระทู้ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 081-9714339 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 นายณัฐพร  ช่วยบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 094-7583348 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 นายพสุพิช  คงพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  062-8961451 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 นางจิณท์จุฑา  ชูโตศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
092-423-6553 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 นางสาวอาจารี  สวนปลิก นิติกรชำนาญการพิเศษ 093-2928 297 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 นายปฐวี  คันธะคง นิติกรปฏิบัติการ 063-5635364 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18 นางสาวศิริกัญญา กองแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 091-0252652 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 นายเกียรติกูล  บุษย์ศรีเจริญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 086-6709355 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
20 นางสาวพัชรนันท์ เกียรติบัณฑิต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 062-6030918 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21 นางวาสนา แก้วสอาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 083-2180904 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22 นางสาวเสาวภา  รุ่งศิรโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 095-3971563 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23 นางภูษณิศา มาพิลูน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 061-1522891 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24 นางสาวธนสร ธนังเศรษฐ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 099-9839256 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
25 นางสาวปัทมา  รัตนพิทักษ์กุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  086-2124568 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
26 นายสุขุม  เรืองเดช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  081-5339607 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
27 นางสาวทิวาพร  เมฆไหว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 081-2078983 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
28 นางสุดารัตน์  อมรวิไลกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 061-7955656 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2565