กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   ๑. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

   ๒. กฎหมายการศึกษา

   ๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

   ๔. กฎ ระเบียบ ประกาศ

       ๔.๑ กฎ ก.ค.ศ

       ๔.๒ ประกาศ

 

       ๔.๓ ระเบียบ

 

       ๔.๔ อื่นๆ