กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ  

๑. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๔๖๕/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการไปปฎิบัติหน้าที่ ในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สั่ง ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๓. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

๔. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖๑๗/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

๕. การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักบูรณาการการศึกษา

๖. กรอบอัตรากำลังในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (กลุ่มการศึกษาเอกชน / จนท.ประชาสัมพันธ์)

๗. การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

๘. การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

๙. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

๑๐. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ

๑๑. การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

๑๒. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๗๓๑/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาค ปฏิบัติราชการแทน (สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙)

๑๓. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖๗๐/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ (สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙)

๑๔. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๑๕. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของศึกษาธิการภาค (ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙)

๑๖. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.๓๙๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙)

๑๗. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.๓๘๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค (สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙)

๑๘. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙)

๑๙. คำสั่ง คสช. ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

๒๐. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.๒๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง (อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ)

๒๑. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.๒๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

๒๒. กฏ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๓. คำสั่ง คสช. ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค