กลุ่มพัฒนาการศึกษา

๑. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา

  • ครูผู้สอน

          ดีเยี่ยมอันดับ 1 (พิษณุโลก)

          ดีเยี่ยมอันดับ 2 (สุโขทัย)

          ดีเยี่ยมอันดับ 3 (ตาก)

          ดีมาก (อุตรดิตถ์)

 

  • ผู้บริหาร

          ดีเยี่ยมอันดับ 1 (สุโขทัย)

          ดีเยี่ยมอันดับ 2 (ตาก)

          ดีเยี่ยมอันดับ 3 (พิษณุโลก)

          ดีมาก (อุตรดิตถ์)

 

  • ศึกษานิเทศก์

          ดีเยี่ยมอันดับ 1 (พิษณุโลก)

          ดีเยี่ยมอันดับ 2 (สุโขทัย)

          ดีเยี่ยมอันดับ 3 (ตาก)

          ดี (อุตรดิตถ์)

 

๒. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

๓. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

  • ครูผู้สอน

          ๑. ระดับดีเยี่ยม (เพชรบูรณ์)

          ๒. ระดับดีเด่น (อุตรดิตถ์)

          ๓. ระดับดีเด่น(พิษณุโลก)

          ๔. ระดับดีเด่น (สุโขทัย)

          ๕. ระดับดีเด่น (ตาก)

 

  • ผลงานนวัตกรรม(การศึกษาพิเศษ)

          ระดับดีเด่น (อุตรดิตถ์)

 

  • ผู้บริหารสถานศึกษา

          ๑. ระดับดีเยี่ยม (เพชรบูรณ์)

          ๒. ระดับดีเด่น (อุตรดิตถ์)

          ๓. ระดับดีเด่น (สุโขทัย)

          ๔. ระดับดีเด่น (พิษณุโลก)

          ๕. ระดับดีมาก (ตาก)

 

๔. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

 

๕. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

๖.โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗

 

๗. โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔